OZNAM -Regionálna veterinárna a potravinová správa

OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiada o súčinnosť v súvislosti s registráciou chovov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.  V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR a v rámci krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu potrebuje mať Regionálna veterinárna a potravinová správa prehľad o súčasnom stave počtu doposiaľ neregistrovaných nekomerčných chovov ošípaných (chov určený pre vlastnú spotrebu) s celkovým stavom 1 a viac kusov ošípaných.  

Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje Rozhodnutie 2006/80/ES o výnimke na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu.

Týmto žiadame všetkých chovateľov ošípaných určených pre vlastnú spotrebu s reálnym stavom ošípaných 1 a viac kusov, aby to nahlásili na Obecný úrad alebo priamo na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Humennom za účelom ich registrácie.

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com